ગુર્જર સાહિત્ય પ્રકાશન

ગુર્જર સાહિત્ય પ્રકાશન

કોઈપણ પ્રસંગે પુસ્તક તો ભેટ આપો જ. આપના ઘેર , સંસ્થામાં શાળા - કોલેજ તતહ મેળાવડા જેવા શુભ પ્રસંગે પુસ્તક પ્રદર્શન રાખવું જોઈએ કારણ કે પુસ્તક જ આપણા સાચા મિત્રો છે.

હવે નવા સરનામે નવા સ્વરૂપે ગૂર્જર સાહિત્ય પ્રકાશનનો નવો અદ્યતન  A.C.  શો રૂમ
૧૦૨, લેન્ડમાર્ક સીમા હોલની સામે ટાઇટેનીય્મ, સીટી સેન્ટર મોલ પાસે ૧૦૦ ફૂટ પ્રહલાદપ્રહલાદનગર
Mobile : 98252 68759 Email :  gujaratsahityaparashan@gmail.com